Beer Info FAQ

How do you smoke a shotgun?

How do you smoke a shotgun?

0:161:06How to do the best smoke tricks: Shotgun - YouTubeYouTube