Beer Info FAQ

How do you pronounce hachilah?

How do you pronounce hachilah?

Phonetic spelling of hachilahhachi-lah. Lupe Franecki.HHAACH-AHLAH.ha-SHEE-lah.